'''''''''(<<<<(((((((((<<<<++===ssszzzzhhDDDDBD<(((<<<<<<+++
''''''''-<<<(((((((((((((<<<++===sszzzzhhDDDDDB+((<<<<++++++
''''''''~<<(((~~~~(~~~((((<<++===ssszzzhhDDDDDB=(<<<+++++===
''''''''~<<((((~~~~~~~~~~(<<++====ssszzhhhDDDDBs<<<++++=====
''''''''(<<((((~~~~~~~~~~(<<++====ssszzzhhDDDDBz<<+++=======
'''''''-<<<(((((~~~~~~~(((<+++====ssszzhhhDDDDBh<+++========
'''''-'-<<<<(((((~~~~~(((<<+++++==ssszzhhDDDDDDD+++====sssss
'''''-'-<<<<<((((((((((<<<<++++===ssszzhhhhDDDDD+++===ssssss
'''''---<<<<((((((((((<<<<<+++++=sssszzhhhDDDDDD=+====ssssss
'''-----<<<(((((((((((((<<<++++==ssszzhhhhDDDDDD=+===sssssss
''''----<<<<(((((~((~(((((<+==szzszzzzzhhhDDDDDDs===ssssssss
''''----<++<((((~~(~~((((<+szzhhDhhzzzzzhhDDDDDhszs=ssssssss
''''---~zhss=+<((((((<<+szDDBDDDDBDDhzzzhhDDDDhssDz=ssssssss
'''---'+DDDDDhs+<<((<++=zDDhssszhDDDDhzzhhhDDDzsDDs=ssssssss
''''--'+hzssszzs=<<(<+=szss====szzzhDDhzzhhDDDzDhhs=ssssssss
''''--'(z=szzhhzs=<<<=szssssshDDhhzzhhzzzhhDDDhDszzsssssssss
'''----~=sDs=hBh==+(<=szsss<<hBhhDhzzsszzzhDDDDh==hsssssssss
'''----~<=z=<sz===+<<=zzs==+<=zszzhzs==zzhhDDDBDs+hsssssssss
'''----~<++++<<++++(<+szs+=++<+==ssss=szhhhDDDBDs=zsssssssss
'''----(+++<<<<<+++<<+szss+++++=s====sszhhhhDDBDzszsssssssss
''-----(++<<<<<<<+<<<+ssss++<++++++==szzhhhDDDDhzzzsssssssss
''-----(+<<<<<<<+++<<+=sss=++++++++=sszzhhhDDDDszhssssssssss
''-----(+<<<<<<<+++<++=ss=+<+++++++=sszzhhDDDBh=zzssssssssss
'------<+<<(((<<+++++=sss=+<<<<<<+==sszzhhDDDDh=szsssssszsss
'------(+<((((<<+++++=szsz=<(((<<+==sszzhDDDDBz=sssssssszzss
-------(<<((((<+++<<+=ssszz=+((<<+==sszzhhDDDBzssssssssszzss
-------(<<((<++<+<<(<=ssshh==+<<+++=sszzhDDDDBz==sssssszzzss
'------(+<<<+=+<++<<+szzhhz=+++++++=szzzhDDDDBh==sssssszzzzs
''-----(+<<+==++====zhhhzzzs===+++==sszzhDDDDDBhs=ssssszzzss
'------~+++sz=======ss===szzsss=++==sszhhDDDDDBBDssssszzzsss
'-------<++ss====+++<++<+=sszzss==+=sszhhDDDDBBBBDssssszzzzs
''------~+<+=+=s=+++++++==sszzzs==+==szhhDDBBBBBBBhssssszzzz
'--------<+<<<+sh=+=+=<+=s=zzDhs+++=sszhDDBBBBBNBBBzssszzzzs
'--------~+<(<++h=~~-(~((<<szzs=+<+=sszhDBBBBBNBBBBBhzsszzzz
'---------(+<<<+=s=<(((<+sszz===++==sszhDBBBBBNBBNBBBBhzzzzz
''--------~=+++++sss=s==zzzs=++=++=ssszhBBBBBBBBBBBBBBBBDhzz
'-------(+hh=++<++=++=++=====+=====sszhDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBh
------~+hBBBh=++<+++===+++==++=ss=sszzDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
-----<zBBBBBBz++++===ss====++==sszzzhhDBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBB
----=BBBBBBBBD=+++++=====++++==szhzhhDBBBBBDDBBBBBBBBBBBBBBB
---=BBBBBBBBBBh+++++++++++++==szhhhhDBBBBBDhhBBBBBBBBBBBBBBB
--=BBBBBBBBBBBBs+++++<<<+++==szhDhhDBBBBDDzzhBBBBBBBBBBBBBBB
-+BBBBBBBBBBBBBh++++<<<<<++=sshDDDDBBBBDhzszDBBBBBBBBBBBBBBB
~hBBBBBBBBBBBBBBs<++<<<<<++=szDBDBBBBBDzssszDBBBBBBBBBBBBBBB
<BBBBBBBBBBBBBBBD=++<<++++=szDBBBBBBDhzs=sszDBBBBBBBBBBBBBBB
hBBBBBBBBBBBBBBBBDs=++++=szhDBBBBBDhzs====szBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBNBDzsszzhDBBBDDDhhzss====shBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBNNz=sss=szzhhhzzzss=+==szBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBs+===<+=szzzssss==+==shBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBz+====mail: opp [at] oppermanns [dot] de